دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 28
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مجید رفیعی
تاریخ:
1397/03/31
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مهدی چهارباغی
تاریخ:
1397/03/31
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو جهت انجام اصلاحات به وی ارجاع گردید..
ثبت کننده:حمیدرضا طباطبایی
دانشجو: سید حامد خادم نیا
تاریخ:
1397/03/31
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:حسین پناهیان
دانشجو: سید سجاد میرمبین
تاریخ:
1397/03/31
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سید سجاد میرمبین
تاریخ:
1397/03/31
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سعید علی پور
تاریخ:
1397/03/31
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سعید علی پور
تاریخ:
1397/03/31
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:حسین پناهیان
دانشجو: حمید اصلانی
تاریخ:
1397/03/31
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محسن قارم
تاریخ:
1397/03/31
موضوع: صدور کد
مجتبی حسین زاده برای پایان نامه دانشجو علیرضا حسن زاده خلج کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/03/30
موضوع: صدور کد
مجتبی حسین زاده برای پایان نامه دانشجو احمدعلی مصلایی برزکی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/03/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهدی میرزایی مورد تصویب مدیر گروه مهدی اسماعیلی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: نظر کاوی و رتبه بندی کالا با استفاده از نظرات کاربران .......
تاریخ:
1397/03/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهدی میرزایی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: نظر کاوی و رتبه بندی کالا با استفاده از نظرات کاربران .......
تاریخ:
1397/03/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:عبدالرضا مدرس زاده
دانشجو: نرجس نظری منش
تاریخ:
1397/03/30
موضوع: صدور کد
مجتبی حسین زاده برای پایان نامه دانشجو فاطمه جوزدانی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/03/30
موضوع: صدور کد
مجتبی حسین زاده برای پایان نامه دانشجو محسن بارفروش کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/03/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: نرجس نظری منش
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: نرجس نظری منش
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: رسول مومنی
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: رسول مومنی
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سید حامد خادم نیا
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: حمید اصلانی
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مجتبی حسین زاده
دانشجو: محمدحسن کامرانیان
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مجتبی حسین زاده
دانشجو: محمدحسن کامرانیان
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مصطفی رحیمی داروگر
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: صدور کد
مجتبی حسین زاده برای پایان نامه دانشجو حمید اصلانی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/03/28
موضوع: صدور کد
مجتبی حسین زاده برای پایان نامه دانشجو علی زمانی فرد کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/03/28
موضوع: صدور کد
مجتبی حسین زاده برای پایان نامه دانشجو حمیدرضا افضلی فر کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/03/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمد فلاحتی مورد تصویب مدیر گروه حسین پناهیان قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی مولفه های موثر بر موفقیت شعب در تجهیز منابع در تجهیز منابع مالی .......
تاریخ:
1397/03/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مصطفی رحیمی داروگر مورد تصویب مدیر گروه حسین پناهیان قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیر هویت برند و ارزش ویژه برند بانک رفاه کارگران بر اعتماد مشتریان به خدمات بانکی از دیدگاه مشتریان بانک رفاه کارگران (مطالعه ای در شعب شمال تهران ) .......
تاریخ:
1397/03/27
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:حسین پناهیان
دانشجو: حبیب اله تافته
تاریخ:
1397/03/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مصطفی رحیمی داروگر مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیر هویت برند و ارزش ویژه برند بانک رفاه کارگران بر اعتماد مشتریان به خدمات بانکی از دیدگاه مشتریان بانک رفاه کارگران (مطالعه ای در شعب شمال تهران ) .......
تاریخ:
1397/03/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: وحیده الماسی موحد
تاریخ:
1397/03/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: وحیده الماسی موحد
تاریخ:
1397/03/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: وحیده الماسی موحد
تاریخ:
1397/03/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: وحیده الماسی موحد
تاریخ:
1397/03/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: وحیده الماسی موحد
تاریخ:
1397/03/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: وحیده الماسی موحد
تاریخ:
1397/03/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: وحیده الماسی موحد
تاریخ:
1397/03/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: وحیده الماسی موحد
تاریخ:
1397/03/27