دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 10                   کاربران مهمان: 27
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین پناهیان
دانشجو: وحدت طالب پور
تاریخ:
1395/10/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین پناهیان
دانشجو: شبانی خفری غلامرضا
تاریخ:
1395/10/30
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:حسین پناهیان
دانشجو: توفیقی محسن
تاریخ:
1395/10/30
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:حسین پناهیان
دانشجو: لیلا ترابی
تاریخ:
1395/10/30
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: توفیقی محسن
تاریخ:
1395/10/29
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: توفیقی محسن
تاریخ:
1395/10/29
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: لیلا ترابی
تاریخ:
1395/10/29
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: لیلا ترابی
تاریخ:
1395/10/29
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن صدوقی
دانشجو: خانی سمیه
تاریخ:
1395/10/29
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن صدوقی
دانشجو: سپه دوست مرجان
تاریخ:
1395/10/29
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن صدوقی
دانشجو: اژدری محمود
تاریخ:
1395/10/29
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:محسن صدوقی
دانشجو: آزادطلب مهدی
تاریخ:
1395/10/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهدی عباسی مورد تصویب مدیر گروه احمد فخار قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی اثر نانوذرات اکسید آلومینیوم بر لزجت روغن موتور در دماهای مختلف: ارائه رابطه ریاضی و انجام تحلیل حساسیت .......
تاریخ:
1395/10/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد مهدی قاسمی
تاریخ:
1395/10/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد مهدی قاسمی
تاریخ:
1395/10/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: آقابابایی نجمه
تاریخ:
1395/10/28
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: آزادطلب مهدی
تاریخ:
1395/10/28
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: آزادطلب مهدی
تاریخ:
1395/10/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهسا شیخعلی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: حمایت حقوقی از مصرف کننده در خدمات بانکی .......
تاریخ:
1395/10/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:اعظم سادات رضوی زاده
دانشجو: اژدری محمود
تاریخ:
1395/10/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:اعظم سادات رضوی زاده
دانشجو: خانی سمیه
تاریخ:
1395/10/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:اعظم سادات رضوی زاده
دانشجو: سپه دوست مرجان
تاریخ:
1395/10/28
موضوع: صدور کد
محسن صدوقی برای پایان نامه دانشجو حیدری مریم کد صادر نمود.
تاریخ:
1395/10/28
موضوع: صدور کد
محسن صدوقی برای پایان نامه دانشجو حیدری مریم کد صادر نمود.
تاریخ:
1395/10/28
موضوع: صدور کد
محسن صدوقی برای پایان نامه دانشجو زهرا سپنج کد صادر نمود.
تاریخ:
1395/10/28
موضوع: صدور کد
محسن صدوقی برای پایان نامه دانشجو زینب زارعان آدرمنابادی کد صادر نمود.
تاریخ:
1395/10/28
موضوع: صدور کد
محسن صدوقی برای پایان نامه دانشجو الهام محلوجی فر کد صادر نمود.
تاریخ:
1395/10/28
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:محسن صدوقی
دانشجو: شعبانی مجتبی
تاریخ:
1395/10/28
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: شعبانی مجتبی
تاریخ:
1395/10/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو عبدالرضا سالاریان مورد تصویب مدیر گروه محمد ناصحی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ربح مرکب در تعهدات پولی .......
تاریخ:
1395/10/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو عبدالرضا سالاریان مورد تصویب مدیر گروه محمد ناصحی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ربح مرکب در تعهدات پولی .......
تاریخ:
1395/10/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ابراهیم مصطفوی مورد تصویب مدیر گروه محمد ناصحی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تحلیلی و تطبیقی ماده 881 مکرر قانون مدنی (ارث بری مسلمان از کافر) با فقه اهل سنت و قانون مدنی مصر .......
تاریخ:
1395/10/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: پرستو وفاجو
تاریخ:
1395/10/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: پرستو وفاجو
تاریخ:
1395/10/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: پرستو وفاجو
تاریخ:
1395/10/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: پرستو وفاجو
تاریخ:
1395/10/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: پرستو وفاجو
تاریخ:
1395/10/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: پرستو وفاجو
تاریخ:
1395/10/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمد کاظمی نیا مورد تصویب مدیر گروه محمد ناصحی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: آثار مالی حکم ورشکستگی در حقوق ایران: مطالعه ای تطبیقی با حقوق لبنان و مصر .......
تاریخ:
1395/10/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: پرستو وفاجو
تاریخ:
1395/10/27