دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 44                   کاربران مهمان: 66
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مریم مرادآبادی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس باورهای فراشناختی، نشخوارذهنی و اجتناب شناختی - رفتاری در دانشجویان .......
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فاطمه درج سنگ مورد تصویب مدیر گروه زهرا سادات گلی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: رابطه بین طلاق عاطفی ، معنویت والدین و راهبردهای خود تنظیمی با کودک ازاری در پرونده های اورژانس اجتماعی کاشان .......
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فهیمه صداقت پور مورد تصویب مدیر گروه زهرا سادات گلی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: اثربخشی روان درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی فریش بر کارکردهای روانشناختی و استرس ادراک شده همسران جانباز . .......
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: صدور کد
مجتبی حسین زاده برای پایان نامه دانشجو نفیسه قیصری راوندی کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مجتبی حسین زاده
دانشجو: نفیسه قیصری راوندی
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مجتبی حسین زاده
دانشجو: نفیسه قیصری راوندی
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:زهرا سادات گلی
دانشجو: محمد جواد مهدی پور
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: جواد باقری
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مجتبی شعبانی مورد تصویب مدیر گروه محسن خیری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تأثیر اوضاع نامتعارف روانی و جسمانی سابق زیان دیده بر حدود مسئولیت عامل زیان نسبت به خسارات لاحق .......
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مجتبی شعبانی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تأثیر اوضاع نامتعارف روانی و جسمانی سابق زیان دیده بر حدود مسئولیت عامل زیان نسبت به خسارات لاحق .......
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:زهرا سادات گلی
دانشجو: نفیسه قیصری راوندی
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زکیه مهدیه ارانی
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فاطمه عدالتی مورد تصویب مدیر گروه مهدی اسماعیلی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: شناسایی افراد ناهنجار در شبکه های اجتماعی موقعیت محور .......
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو منیره السادات یونس پور مورد تصویب مدیر گروه مهدی اسماعیلی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: خوشه بندی شبکه های سنسور بی سیم مبتنی بر الگوریتم انتشار برچسب .......
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:اعظم سادات رضوی زاده
دانشجو: پریسا امیریان
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:اعظم سادات رضوی زاده
دانشجو: پریسا امیریان
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مریم اربابی بیدگلی
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مصطفی شکرریز
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مصطفی شکرریز
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مصطفی شکرریز
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مصطفی شکرریز
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مصطفی شکرریز
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مصطفی شکرریز
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مصطفی شکرریز
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مصطفی شکرریز
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مصطفی شکرریز
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مصطفی شکرریز
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مصطفی شکرریز
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن خیری
دانشجو: سید علی اصغر نوری
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زینب سادات میرحسینی ارانی
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زینب سادات میرحسینی ارانی
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زینب سادات میرحسینی ارانی
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زینب سادات میرحسینی ارانی
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زینب سادات میرحسینی ارانی
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زینب سادات میرحسینی ارانی
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: صدور کد
مجتبی حسین زاده برای پایان نامه دانشجو حبیب اله تافته کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حمزه مبینی آرانی
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: صدور کد
مجتبی حسین زاده برای پایان نامه دانشجو امیرحسین اعرابی کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: صدور کد
مجتبی حسین زاده برای پایان نامه دانشجو محمدرضا حیدری مورچه خورتی کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: صدور کد
مجتبی حسین زاده برای پایان نامه دانشجو سعید دادار کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/11/30