دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 1
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: فریبرز حسینیان اطاقسرا
تاریخ:
1397/05/25
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سید محمد علی رفاهی
تاریخ:
1397/05/24
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:محمود محلوجی بیدگلی
دانشجو: حمید رسولیان برزکی
تاریخ:
1397/05/24
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: حمید رسولیان برزکی
تاریخ:
1397/05/24
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: حمید رسولیان برزکی
تاریخ:
1397/05/24
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: زهرا نوربخشیان
تاریخ:
1397/05/23
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مرجان شاطری
تاریخ:
1397/05/23
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سیما ناظم رضوی
تاریخ:
1397/05/23
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: میترا علی حاجی قمصری
تاریخ:
1397/05/22
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو نجمه زه تاب آرانی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: شناسایی و رتبه بندی عوامل عدم تاسیس بانک اینترنتی .......
تاریخ:
1397/05/22
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو نجمه زه تاب آرانی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: شناسایی و رتبه بندی عوامل عدم تاسیس بانک اینترنتی .......
تاریخ:
1397/05/22
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن خیری
دانشجو: محسن قارم
تاریخ:
1397/05/22
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سید حامد خادم نیا
تاریخ:
1397/05/21
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی اسماعیلی
دانشجو: اسماعیل کرباسی کلجاهی
تاریخ:
1397/05/20
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:مهدی اسماعیلی
دانشجو: حاتمی نیما
تاریخ:
1397/05/20
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سادات پورکاشان فاطمه سادات مورد تصویب مدیر گروه مهدی اسماعیلی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بهبود کارایی مسیریابی فرصت طلبانه آگاه از وضعیت ترافیکی در شبکه¬های موردی بین خودرویی .......
تاریخ:
1397/05/20
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سادات پورکاشان فاطمه سادات مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بهبود کارایی مسیریابی فرصت طلبانه آگاه از وضعیت ترافیکی در شبکه¬های موردی بین خودرویی .......
تاریخ:
1397/05/20
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:سعید جوادی
دانشجو: ابوالفضل شاهین مهر
تاریخ:
1397/05/20
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: ابوالفضل شاهین مهر
تاریخ:
1397/05/20
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو جهت انجام اصلاحات به وی ارجاع گردید..
ثبت کننده:سعید جوادی
دانشجو: ابوالفضل شاهین مهر
تاریخ:
1397/05/20
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: ابوالفضل شاهین مهر
تاریخ:
1397/05/20
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: ابوالفضل شاهین مهر
تاریخ:
1397/05/20
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: ابوالفضل شاهین مهر
تاریخ:
1397/05/20
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: ابوالفضل شاهین مهر
تاریخ:
1397/05/20
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: ابوالفضل شاهین مهر
تاریخ:
1397/05/20
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: یوسف نوروزی قزاآنی
تاریخ:
1397/05/20
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو جهت انجام اصلاحات به وی ارجاع گردید..
ثبت کننده:سعید جوادی
دانشجو: انوری امیر
تاریخ:
1397/05/20
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:محسن طرفدار
دانشجو: فاطمه کریمی دولت ابادی
تاریخ:
1397/05/20
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:محسن طرفدار
دانشجو: سیما یونس گتمیری
تاریخ:
1397/05/20
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:محسن طرفدار
دانشجو: محمدجواد محبوب علی ابادی
تاریخ:
1397/05/20
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:محسن طرفدار
دانشجو: فاطمه کریمی دولت ابادی
تاریخ:
1397/05/20
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:محسن طرفدار
دانشجو: حسینعلی قوامی نصرابادی
تاریخ:
1397/05/20
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اسماعیل کرباسی کلجاهی
تاریخ:
1397/05/20
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: نیلوفر معمار
تاریخ:
1397/05/19
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: نیلوفر معمار
تاریخ:
1397/05/19
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: حاتمی نیما
تاریخ:
1397/05/18
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو جهت انجام اصلاحات به وی ارجاع گردید..
ثبت کننده:حمیدرضا طباطبایی
دانشجو: سید حامد خادم نیا
تاریخ:
1397/05/17
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محسن قارم
تاریخ:
1397/05/17
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محسن قارم
تاریخ:
1397/05/17
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن خیری
دانشجو: محسن قارم
تاریخ:
1397/05/17